Financiació cursos

Si ets una empresa, els cursos poden ser gratuïts per mitjà de la Fundació Tripartita.

La formació és una eina valuosa que et diferencia en el mercat laboral.

Com a empresa, és molt interessant saber que per mitjà de la Fundació Tripartita la formació dels teus treballadors et pot sortir gratuita.

Tota empresa Espanyola, disposa d'un crèdit o quantitat de diners (calcular crèdit) per a la formació dels seus treballadors i que pot fer efectiu mitjançant l'aplicació de bonificacions a la Seguretat Social un cop realitzada aquesta formació (ORDRE TAS / 2307/2007).

Aquest crèdit o quantia per a formació que s'assigna a cada empresa està en funció de la seva plantilla i es fixa tenint en compte l'import ingressat per les empreses en concepte de formació professional durant l'exercici anterior, mitjançant l'aplicació a aquest import d'un percentatge de bonificacions que es fixa en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a cada exercici.

Sobre aquest crèdit assignat, és important saber que l'empresa només es pot bonificar 13€ per treballador i per hora, és dicir, si en una formació de 8h hi atenen 10 treballadors, són 13€ x 8h x 10 = 1.040€.

Requisits necessaris:

  • Tota empresa que disposi de centres de treball en el territori de l'Estat espanyol i que cotitzin per la contingència de Formació Professional a la Seguretat Social.
  • Estar al corrent en els pagaments a la Seguretat Social i Hisenda.
  • Com a empresa hauràs de sol·licitar un codi d'acció que hauràs facilitar al formador perquè l'inclogui en la seva factura.
Si ho desitja podem informar-lo i tramitar la bonificació per vostè. Contacta per a més informació.

Saber més: www.fundaciontripartita.org

fundació tripartita